تو من دیگر منی
کاری که من با تو انجام می دهم، با خودم انجام می دهم.

در سفر معنوی ما، هماهنگی با طبیعت پیوندی عمیق است که فراتر از مشاهده صرف است. هنگامی که قلب خود را باز می کنیم و با دنیای طبیعی هماهنگ می شویم، می توانیم پیام های آن را بشنویم و شاهد زیبایی و وابستگی متقابل همه موجودات زنده باشیم. به ما یادآوری می کند که ما از طبیعت جدا نیستیم، بلکه جزء ضروری آن هستیم. با در آغوش گرفتن ریتم های زمین و در آغوش گرفتن خرد آن، آرامش، الهام و احساس عمیق تعلق پیدا می کنیم. وظیفه ما مراقبت و محافظت از تعادل حساس زندگی در سیاره ما به عنوان مباشر این شبکه به هم پیوسته است.